โออีเอ็ม

OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ การผลิตสินค้าภายใต้บริษัทแม่ ซึ่งก็คือบริษัทยูนิเฟิร์ม (Unifirm) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลคุณภาพสินค้าโดยผู้ว่าจ้าง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจะมีความสดใหม่ อร่อย มีมาตรฐานเดียวกัน